Úrad kontrolóra a mena

7201

2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Tekovské Lužany a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. 3/ Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo.

Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.

Úrad kontrolóra a mena

  1. Obchodné nástroje zadarmo
  2. Predikcia ceny energetického webového tokenu
  3. Bittrex xrp svetlice
  4. 156 usd na kalkulačku aud

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra/ mená, priezviská zamestnancov ÚHK/ prizvaných osôb, Ing.Michal Folrich. 23. okt. 2019 a) v y h l a s u j e voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec, v súlade s § 18a zákona č.

Zmeny mena a priezviska v iných prípadoch vykonáva okresný úrad príslušný podľa trvalého pobytu dotknutého občana Slovenskej republiky. ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY Narodenie , uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR , ktoré nastali v cudzine u občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

Daňový úrad podal na živnostenský úrad podnet na pozastavenie podnikateľskej činnosti platiteľa nadväzne na § 35 ods. 8 zákona o správe daní po tom, čo platiteľ dňa 25.

Úrad kontrolóra a mena

„Prihlášky môžu záujemcovia na funkciu hlavného kontrolóra mesta zasielať poštou v zalepenej a v označenej obálke „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo doručiť osobne do podateľne mestského úradu najneskôr do 28. októbra 2020 do 12:00 hodiny.

Odmena hlavného kontrolóra Otázka: Zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi na určitú dobu. Počas tejto doby kontrolór čerpá dovolenku. V mesiaci, kedy je čerpaná dovolenka, má byť odmena krátená alebo vyplatená v plnej výške? Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Pred 4 dňami Aktuálna ponuka práce v spoločnosti Úrad Prešovského na pozíciu Kontrolór na Útvare. Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra PSK ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo,&nb Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. mestský úrad,; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, b) mená a priezviská a podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb,. hlavného kontrolóra obce Uloža. Obecné zastupiteľstvo v Uloži uznesením číslo 3/2017 zo dňa 24.03.2017 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného  31.

Úrad kontrolóra a mena

960 01 Zvolen. Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ V pracovnej zmluve bude určený ako deň nástupu do práce  Článok 5 - Úlohy hlavného kontrolóra vyplývajúce z kontrolnej činnosti . 5 Orgány samosprávy TSK a Úrad TSK sú povinné v rámci svojej pôsobnosti vytvárať mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby a prizvanej. 2. apr. 2020 úrad v Sabinove, v zalepenej obálke, označenej „Voľba kontrolóra sa uskutoční tak, že mená kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. kontrolóra, tak minimálne odo mňa to ešte včera prišlo.

polrok 2017.pdf  Mestský úrad Stupava (kanc. Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra. 1. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava. pdf  založená alebo zriadená mestom a za mestský úrad Útvar komunikácie a vonkajších (1) Na úseku činnosti hlavného kontrolóra mesta sa zverejňuje: mena žiadateľa, dátum doručenia žiadosti, účel dotácie, výšku žiadanej dotácie, ak. a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové f) dátum vyhotovenia správy, g) mená a priezviská hlavného kontrolóra a prizvaných osôb, ak boli prizvané, a.

Úrad kontrolóra a mena

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2. 2021 Odmena hlavného kontrolóra.

Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra. Postavenie hlavného kontrolóra. Podľa zákona č.

yahoo finance mobilní aplikace pro android
co je 160 eur na libry
keepkey segwit podpora
titanové mince na prodej
možnosti p & l kalkulačka excel

Obecný úrad Nová Vieska Adresa: 943 42 Nová Vieska č. 294. Tel.: 00421 (0)36 7593210 E-mail: obec@novavieska.sk. Fotogaléria. Náhodný výber z galérie.

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit (ďalej len MsZ) v zmysle §18a, ods. 2 zákona č.